ஜெப வேண்டுதல்

0
3685
 
We Believe in the Power of Prayer
Prayer is talking to God as a friend.
எதைப்பற்றியும் கவலைப்படவேண்டாம்.  ஆனால், நன்றியோடு கூடிய இறைவேண்டல், மன்றாட்டு ஆகிய அனைத்தின் வழியாகவும் கடவுளிடம் உங்கள் விண்ணபங்களைத்  தெரிவியுங்கள்.”  –    பிலி: 4:6

It is part of a divine-human communication. It is not just giving orders or providing information. Prayer is our response to God who has already spoken. He has revealed Himself in Jesus, the living Word, the Bible.

respond with thanksgiving for the love of Jesus, the splendor of His creation and the hope of his return.

express our petitions for His kingdom to come when facing sin and selfishness and all it consequences, feeling that God is far away.

ask God to intervene, for friends in need, for enemies lost in sin, for a world suffering.

The Bible says the prayer of a righteous person is powerful and effective, yet something extraordinary happens when two or more agree together in prayer. In Matt. 18:19, Jesus said, “If any two of you agree touching any matter on this earth, it shall be done.”

Whatever your needs are, prayer provides strong belief, to any situation you may be faced with. Many people find prayers to assist them in every day life and with any difficulties they may have before them.

We understand your intentions are sacred and you can be assured that they will be kept strictly confidential.

Post your prayer request below and believe that God is going to move mightily in your life as others from around the world pray in agreement with your request!

Your Name (required)